Answers

If h(m+n) = m(h+r) find h in terms of m, n and r

If h(m+n) = m(h+r) find h in terms of m, n and r
 • A.
  (h=frac{mr}{2m+n})
 • B.
  (h=frac{mr}{n+m})
 • C.
  (h=frac{m+n}{n})
 • D.
  (h=frac{m+n}{m})
 • E.
  (h=frac{mr}{n})
Correct Answer: Option E
Explanation

(h(m+n) = m(h+r)\
hm+hn=hm+mr\
hn=mr\
h=frac{mr}{n})